Archive for the Praca w szkole Category

PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI

Taka informacja mogłaby wyglądać następująco:Etap 1. Szybko przejdź w miejsce oznaczone tabliczką z nazwą waszego zespołu.Etap 2. Wydelegujcie jedną osobę z każdego zespołu do zabrania z mo­jego biurka materiałów do nauki.Etap 3. W ciągu 10 minut zapoznajcie ze swoimi materiałami.Etap 4. Na mój sygnał rozpocznijcie wspólną pracę (dyskusję w grupach). Etap 5. Na mój sygnał przystąpcie do przygotowania końcowego raportu,Podaj wyraźnie wskazówki i poproś paru uczniów, aby powtorzyh je własnymi słowami. Świadomość, że za chwilę mogą zostać zapytani, podtrzy­muje uwagę uczniów, a odpowiedzi dostarczają nauczycielowi informacji zwrotnej, czy wskazówki zostały zrozumiane.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NADZÓR I POMOC W TRAKCIE PRACY

Wybierz i wyraźnie oznacz miejsce przeznaczone dla każdego zespołu. Pozostawieni sami sobie uczniowie niezależnie od wieku (nawet dorośli) skupią się tam, gdzie najwygodniej dojść. Aby zapewnić skuteczność pracy w małych grupach, nauczyciel musi wskazać każdej grupie określone miejsce w pomieszczeniu i dopilnować, by je zajęła.Uczenie się we współpracy wymaga zarówno prostych, jak i skompliko­wanych działań uczniów. Te pierwsze mogą się toczyć aż do pomyślnego skutku niemal bez interwencji lub pomocy nauczyciela. Przy tych drugich bliski kontakt z nauczycielem może okazać się potrzebny. Być może trzeba będzie przez chwilę popracować z każdym zespołem oddzielnie, przypomnieć o    wyznaczonych zadaniach i o upływie czasu.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ZASTOSOWANA METODA

Kiedy stosuje się metodę badań zespołowych, nauczyciel musi być zawsze „pod ręką”, aby pomagać w odbieraniu materiałów dydaktycznych. Na tym etapie lekcji łatwo nauczy­cielowi popaść w przesadę. Zbyt dużo interwencji i nieproszonej pomocy przeszkadza tylko uczniom i odbiera okazję wykazania się inicjatywą i samo­dzielnością. Z drugiej strony jeżeli nauczyciel stwierdzi, że uczniowie pogubili się lub nie są w stanie podołać zadaniu, musi zająć się zespołem i udzielić uczniom pomocy.Podkreślaliśmy, że w przypadku każdego opisanego dotąd modelu ważne jest, aby procedury kontroli były zgodne z celami lekcji i ogólnym jej charakterem. Na przykład jeśli nauczyciel posługuje się modelem nauczania podającego, aby pomóc uczniom opanować wiedzę i umiejętność krytyczne­go myślenia, sprawdzian powinien zawierać zadania kontrolujące zapamięta­nie oraz zadania wymagające wyżej zorganizowanego myślenia.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

METODA I WERSJA SKŁADANKI

Dla modelu nauczania bezpośredniego przeznaczonego do nauczania umiejętności właści­wy będzie sprawdzian praktyczny opanowania umiejętności i dostarczający kolektywnego sprzężenia zwrotnego. Przykłady te i wskazówki zawarte w po­przednich rozdziałach opierają się na założeniu, że nauczyciel działa w obrę­bie rywalizacyjnego lub indywidualistycznego systemu nagród. Model ucze­nia się we współpracy zmienia system nagród, a w konsekwencji wymaga odmiennego podejścia do kontroli i osiągnięć uczniów. W metodzie POZU i wersji składanki Slavina uczniowie wypełniają testy złożone w większości z zadań obiektywnych, umożliwiających natychmiasto­we sprawdzenie i obliczenie wyników.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ZAPREZENTOWANA PROCEDURA

Zaproponowana przez Slavina (1986, s. 19) procedura wygląda następująco.Ustal podstawę. Zestawia się wyniki poprzednich sprawdzianów i każ­dy uczeń otrzymuje wynik-podstawę.Oblicz wynik danego sprawdzianu. Oblicza się liczbę punktów osiągnię­tą w sprawdzianie z danej lekcji. Oblicz wskaźnik postępów. Oblicza się go na podstawie poniższej skali, biorąc pod uwagę, czy wynik danego sprawdzianu jest równy bądź wyższy od wyniku-podstawy.Twórca tego systemu oceniania tak go opisuje (Slavin 1983, s. 24); „Wkład ucznia do wyników grupy uzależniony jest od tego, jak bardzo jego indywidualny rezultat osiągnięty w danym sprawdzianie przekracza wy­nik-podstawę. (…)

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

BEZBŁĘDNE ROZWIĄZANIE

Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiązali sprawdzian, otrzymują maksymalną liczbę punktów bez względu na to, jaki mają wy- nik-podstawę. System indywidualnych postępów daje uczniom szansę wnie­sienia maksymalnego wkładu do dorobku zespołu wtedy i tylko wtedy, kiedy zrobią wszystko co w ich mocy i wykażą znaczące postępy lub napiszą sprawdzian bezbłędnie. Zasada wskaźnika postępów podnosi wyniki uczenia się nawet wtedy, gdy nie stosuje się pracy grupowej (Slavin 1980), jest jednak szczególnie istotna jako składnik metody POZU, gdyż pozwala nie obawiać się, że słabsi uczniowie nie będą w pełni akceptowani przez pozostałych członków grupy, ponieważ wnoszą do jej dorobku mało punktów”.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

METODA BADAŃ ZESPOŁOWYCH

Metoda badań zespołowych nie zawiera tak rozwiniętego systemu ocenia­nia. Ocena oparta jest na sprawozdaniach zespołów; na podstawie sprawoz­dań nagradza się uczniów za ich indywidualny wkład i za rezultat zespołowej pracy. Ten sposób oceniania wymaga od nauczyciela ostrożności. Idea zespo­łowej struktury nagród skłania do nagrodzenia produktu zespołu. Powstają jednak wówczas dwa problemy. Po pierwsze, ambitni członkowie zespołu mogli wykonać większość prac i w efekcie poczuć niechęć do partnerów, których wkład był nieznaczny, a przecież otrzymali taką samą ocenę. Po drugie, uczniowie, którzy zaniedbali swoje obowiązki, mogą cynicznie trakto­wać system nagradzania za nie wykonaną pracę. Nie przeprowadzono dotąd badań podejmujących te właśnie kwestie.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE

Niektórzy doświadczeni nauczyciele radzą sobie w ten sposób, że stosują dwie oceny ucznia: jedną za wynik pracy zespołu, drugą za jego osobisty wkład, choć bywa on trudny do określenia. W przeciwieństwie do systemu oceniania w metodzie POZU i składanki, bazującym na postępach indywidualnych, ocenianie w metodzie badań zespołowych uniemożliwia słabszym uczniom istotne wzbogacanie do­robku zespołu.Ostatnim z ważnych zadań w fazie końcowej, charakterystycznym tylko dla modelu uczenia się we współpracy, jest wyrażenie uznania uczniom za pracę i osiągnięcia. Zespół Slavina zaproponował włączenie do metody POZU i składanki szczególnego środka: tygodniowego biuletynu, w którym nauczy­ciel albo sama klasa zdają sprawę z wyników osiągniętych przez grupy i jednostki.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

UZNANIE DLA PRACY UCZNIÓW

Całkiem niedawno zespół Slavina w dążeniu do ograniczenia rywalizacji między grupami zamiast wskazywać grupę zwycięską, radzi przyjąć za pod­stawę określania osiągnięć grupowych to, jak grupy radzą sobie z ustalonymi wcześniej kryteriami.  W metodzie badań zespołowych uznanie dla pracy zespołu przyjmuje postać publicznego przedstawienia sprawozdania przez sam zespół lub roz­mieszczenia w klasie wytworów pracy grupowej. Można nadać temu formę jeszcze bardziej uroczystą, zapraszając na prezentację końcowego sprawozda­nia rodziców, uczniów z innych klas lub dyrektora szkoły. Można też opubli­kować podsumowanie prac zespołów w biuletynie i rozesłać go rodzicom, rozkolportować w szkole i sąsiedztwie.

 

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.