Archive for the Praca w szkole Category

W PEDAGOGICZNYCH PUBLIKACJACH

W niektórych pedagogicznych publikacjach (…) znajdujemy wskazówkę, że kształcenie postępować będzie najlepiej, jeśli zostało zaprojektowane tak, żeby młodym ludziom zostało stworzone pedagogiczne środowisko, w któ­rym będą mogli wzrastać na swój sposób bez narzuconego planu regulujące­go ich uczenie się. Uważamy, że jest to niewłaściwy kierunek myślenia. Jesteśmy przekonani, że nieplanowe i nie kierowane uczenie się może bardzo łatwo prowadzić do ukształtowania się jednostek niezdolnych w żaden spo­sób czerpać zadowolenie z życia teraz i w przyszłości”. W modelu nauczania bezpośredniego nietrudno będzie dostrzec ślady koncepcji uczenia się bezpośredniego oraz analizy zadania (z tego instrumen­tu korzysta analiza systemowa).

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PSYCHOLOGIA SZKOLENIA

Analiza systemowa wzbogaciła teoretyczne podstawy nauczania bezpo­średniego i dodała mu precyzji, stosowana zaś dla potrzeb wojska i przemy­słu psychologia szkolenia zachęciła do przejęcia gotowych wzorów postępo­wania. Wraz z powstaniem nowoczesnych organizacji na wielu stanowiskach pracy wymagane są umiejętności dużo bardziej złożone niż onegdaj. Współ­czesne pole walki żąda obsługi skomplikowanego i wyrafinowanego technicz­nie uzbrojenia. „Washington Post” (18.08.1985) podaje, że obsługa technicz­na, pilotaż i wykorzystanie możliwości bojowych bombowca B-l wymaga ponad 7 tysięcy instrukcji na przeszło milionie stron dla 1577 członków personelu naziemnego i latającego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

W POJEDYNKĘ

Rzecz jasna, że skoro nikt w pojedynkę nie zdoła naprawić tego samolotu ani nawet pojąć owej całej złożoności, wojskowi i przemysłowi szkoleniowcy muszą nieustannie rozwiązywać pro­blem przygotowania specjalistów, którzy umieliby wykonywać poszczególne elementy ogromnego i złożonego zadania. Ponieważ za pomocą tradycyjnych metod dydaktycznych nie udawało się nauczyć personelu niezbędnej precyzji biegłości, stopniowo wykształciły się metody instruktażu.Nauczyciele zobaczyli, że metody stosowane w szkoleniu pracowników można przystosować do nauczania takich podstawowych umiejętności szkol­nych, jak czytanie i pisanie, umiejętności matematycznych i niektórych umie­jętności znajdujących się w programach nauk przyrodniczych i społecznych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

WIĘKSZOŚĆ ARGUMENTÓW

Większość argumentów na rzecz modelu nauczania bezpośredniego pochodzi z badań, których autorzy wyszukali skutecznych nauczycieli posługujących się z własnej inicjatywy tym właśnie modelem. Kiedy porównywano osiąg­nięcia szkolne uczniów tych nauczycieli z osiągnięciami uczniów nauczanych mniej bezpośrednimi sposobami, stwierdzano, że ci pierwsi osiągają lepsze wyniki, zwłaszcza na poziomie elementarnym w matematyce i języku ojczy­stym. Nauczanie bezpośrednie opiera się na pracach z rozmaitych obszarów badawczych. Tu wspomnimy o trzech. Zastanowimy się także nad właściwoś­ciami badań, z których pochodzi nasza wiedza o modelu nauczania bezpo­średniego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA BEZPOŚREDNIEGO

Wiele z badań stanowiących empiryczną podstawę nauczania bezpośred­niego przedstawiliśmy już wcześniej. Opisaliśmy badania Stal- lings i Kaskowitz (1974), które dowodzą, że silnie ustrukturowane nauczanie umiejętności podstawowych daje lepsze efekty od nauczania mniej sformali­zowanego. Przedstawiliśmy też badania ukazujące mocny związek, między ustrukturowaną sytuacją dydaktyczną, która gwarantuje wysoką proporcję czasu zajętego, a osiągnięciami uczniów, zwłaszcza w zakresie podstawowych umiejętności. W wielu badaniach tego rodzaju porównywano dwie grupy nauczycieli: osiągających wysokie efekty nauczania i niskie. Obserwowano, jak nauczyciele ci nauczają, dzięki czemu udało się w jakiejś mierze: odkryć, co w ich pracy wpływa krzystnie na osiągnięcia uczniów.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

METODY I TECHNIKI

Czynnikiem tym okazały się metody i techniki nauczania bezpośredniego. Niektórzy badacze zaczęli zestawiać listę czynności dydaktycznych chara­kteryzujących skutecznych nauczycieli i na tej podstawie opracowywać pro­gramy kształcenia nauczycieli w umiejętnościach nauczania bezpośredniego. Listę taką wykorzystywano do badań eksperymentalnych nad związkami przyczynowo-skutkowymi łączącymi określone postępowanie nauczyciela z osiągnięciami uczniów. Właśnie tego rodzaju eksperyment przeprowadzili Good i Grouws z Uniwersytetu Missouri. Sięgając do wcześniejszych badań, opracowali oni procedurę nauczania matematyki w szkole podstawowej wed­ług zasad modelu nauczania bezpośredniego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

W TRAKCIE BADAŃ

W trakcie badań osiągnęli znaczący przyrost wyników: przeciętnie z 11,94 prawidłowo rozwiązanych zadań do 19,95, podczas gdy uczniowie z grupy kontrolnej osiągnęli odpowiednio 12,84 i 17,74 rozwiązań. Imponujący był także przyrost mierzony według norm krajowych, czyli rangi percentylowej. Przyrost wyników grupy eksperymentalnej był istotny staty­stycznie:. Badania te, podobnie jak wiele innych później przeprowadzonych, po­twierdzają przypuszczenie, że bezpośrednie nauczanie i szkolenie może przy­nosić godne uwagi osiągnięcia w uczeniu się tego rodzaju wiedzy i umiejętno­ści, do których nauczania model jest przystosowany. Eksperyment okazał się ważny z innego jeszcze powodu: wykazał, że osiągnięcia w nauce są możliwe w biednym środowisku śródmiejskim, jeśli zastosować odpowiednie metody dydaktyczne. Autorzy nie wahają się zastrzec, że nauczanie matematyki nie powinno opierać się w całości na modelu nauczania bezpośredniego, gdyż niektóre cele nauczania osiąga się lepiej za pomocą innych metod.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

MODELOWANIE I POKAZ

W warstwie teoretycznej model nauczania bezpośredniego wykorzystuje w pewnym zakresie teorię społecznego uczenia się Alberta Bandury, według którego dużą część tego, czego się uczymy, zawdzięczamy modelowaniu. Bandura (1977, s. 22) pisał, że „Uczenie się byłoby niezmiernie żmudne, żeby nie powiedzieć ryzykowne, gdyby ludzie musieli polegać wyłącznie na skut­kach własnych działań, aby dowiedzieć się, co robić. Na szczęście większej części swego zachowania ludzie uczą się przez obserwację i modelowanie: obserwując innych, zdobywamy pojęcie, jak wykonuje się dane czynności, aby później skorzystać z zakodowanych wówczas informacji jako wskazówek do działania.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NAUCZENIE SIĘ ZACHOWAŃ

Ponieważ ludzie mogą nauczyć się zachowania z przykładów, przynajmniej w zbliżonej formie, wcześniej jeszcze, nim przyjdzie im za­chowanie takie przejawić, zaoszczędzone im są niepotrzebne pomyłki”.W zakreślonych rzeczywistością szkolną granicach pokaz jest zwykle naj­bardziej praktyczną metodą, na której można oprzeć uczenie się przez mode­lowanie. Jednak, jak opiszemy to jeszcze, muszą to być pokazy starannie zaplanowane i przeprowadzone, a ich struktura musi gwarantować, że uczeń, jak ujął to Bandura (1977, s. 24), „świadom będzie znaczących rysów mode­lowanego zachowania i będzie spostrzegał je bezbłędnie”. Treść tych twier­dzeń była przedmiotem badań prowadzonych już od lat trzydziestych i czter­dziestych naszego wieku w różnych kontekstach i według rozmaitych sche­matów metodologicznych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.