Archive for the Praca w szkole Category

WSPOMAGANIE TRANSFERU

Z wszystkich tych badań wynikają trzy kluczowe zasady:skuteczność pokazu wymaga od nauczyciela pewności, że wszystkie elementy demonstrowanego zachowania są przedstawione dokładnie i po­prawnie,warunki, w jakich przeprowadza się pokaz, mają umożliwić uczniowi wyraźne uświadomienie sobie tego, co się dzieje,objaśnienia i dyskusja w trakcie pokazu korzystnie wpływają na póź­niejsze osiągnięcia ucznia.Istotną właściwością modelu nauczania bezpośredniego jest posługiwanie się ćwiczeniami praktycznymi, takimi zwłaszcza, które wspomagają transfer. Ta akurat kwestia była na szczęście intensywnie badana, dzięki czemu można korzystać z mocnego oparcia teoretycznego.

 

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ĆWICZENIA I TRANSFER

W syntaksie modelu ćwiczenia występują dwukrotnie: kiedy nauczyciel w fazie początkowej sprawdza, czy uczniowie rozumieją dany temat i pojmują daną umiejętność, a po raz drugi, kiedy uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia według odmiennych lub bardziej złożonych kryteriów. W obu przypadkach ćwiczenia mają ułatwić transfer uczenia się. Transfer uczenia się jest sprawą bardzo ważną, jako że w szkole uczymy się po to, żeby nastąpił właśnie transfer uczenia się na sytuacje pozaszkolne. Nauczyciele uczą dzieci czytania elementarza po to, by później mogły czytać gazety, magazyny i dzieła literackie. Nauczyciele nauczają rozwiązywania zadań z podręcznika matematyki, żeby uczniowie z czasem umieli poradzić sobie w rzeczywistym świecie lub rozwiązać problem wymagający myślenia matematycznego.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

WŁAŚCIWOŚCI MODELU

Ten problem podejmowano w badaniach w po­staci następujących pytań: Ile czasu należy pozostawić na ćwiczenia? Czy ćwiczenia powinny być rozłożone w czasie, czy wykonywane jednym cią­giem? W jakim rytmie powinno się wykonywać ćwiczenia? Do tych pytań powrócimy na dalszych kartach .Model nauczania bezpośredniego można opisać, charakteryzując właściwe dla niego efekty nauczania, bieg lekcji prowadzonej według tego modelu, czyli syntaksę modelu, oraz strukturę środowiska dydaktycznego. Najpierw scharakteryzujemy model, potem zajmiemy się czynnościami nauczyciela, od których zależy efektywność modelu.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ZAKŁADANE EFEKTY

Jak pamiętamy, wiedza deklaratywna jest wiedzą ucznia o    czymś, a proceduralna — jak coś zrobić. Model nauczania bezpośredniego został zaprojektowany z myślą o uczeniu się wiedzy proceduralnej koniecznej do opanowania prostych i złożonych umiejętności oraz o uczeniu się silnie ustrukturowanej wiedzy deklaratywnej, której nauczać można krok po kro­ku. W przeciwieństwie do modeli już opisanych, które głównie służyły przy­swajaniu wiedzy deklaratywnej, model nauczania bezpośredniego przydaje się do nauczania umiejętności.Zestawienie celów  pozwala łatwo zauważyć różnice. Na przy ki ad w pierwszym zestawie wymaga się od ucznia znajomości reguł gry w hokeja.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

WAŻNE DLA UCZNIA

Jest to ważna dla ucznia wychowania fizycznego wiedza deklaraty­wna, wszelako znajomość reguł nie znaczy wcale, że uczeń opanował którąś z umiejętności, na przykład podawanie krążka w trakcie jazdy. Ta umiejęt­ność jest częścią wiedzy proceduralnej, której dotyczą cele z drugiej kolumny. Po inny przykład ilustrujący różnice między tymi dwoma rodzajami celów sięgnijmy do dziedziny muzyki. Wielu z nas potrafi rozpoznać rożek angiel­ski, niektórzy znają nawet historię tego instrumentu, ale tylko bardzo niewie­lu potrafi dobrze na nim zagrać.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRZEBIEG LEKCJI

Model nauczania bezpośredniego składa się z pięciu głównych faz. Po­czątek: stanowi podanie celów (uzasadnienie potrzeby uczenia się przewidzia­nych umiejętności i wiadomości) i wywołanie nastawienia. Potem następują: pokaz danej umiejętności lub wiadomości, ćwiczenia, informacja zwrotna o    poczynionych postępach. Rozbudowane ćwiczenia, których celem jest transfer opanowywanych w klasie umiejętności, zamykają model.  Z wszystkich zaprezentowanych w tej książce modeli model nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela najbardziej starannej strukturyzacji zharmonizowania poszczególnych elementów środowiska dydakt3’cznego

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

STRUKTURA ŚRODOWISKA

Warunkiem efektywności modelu jest skrupulatne rozpatrzenie każdego dro­biazgu określającego umiejętność lub wiedzę przeznaczoną do nauczania, charakter pokazu, a także rodzaj i harmonogram ćwiczeń. Chociaż pojawia się sposobność, by nauczyciel wspólnie z uczniami określił cele lekcji, to jednak model pozostawia wszystkie decyzje nauczycielowi. Byłoby sprzeczne z intencją twórców modelu, gdyby ukształtowane środowisko dydaktyczne było autorytarne, zimne i ponure. Intencja jest po prostu taka: środowisko ma być ukształtowane z myślą o realizacji zadań i stawiać uczniom wysokie wymagania.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA

Umiejętne posługiwanie się modelem nauczania bezpośredniego wymaga od nauczyciela określonego postępowania na etapie przedlekcyjnym, śródlek­cyjnym i zamykającym. O pewnych związanych z tym sprawach była już mowa, gdy opisywaliśmy inne modele, teraz więc zajmiemy się tym, co w postępowaniu nauczyciela odróżnia ten model od pozostałych.Model nauczania bezpośredniego nadaje się do każdego przedmiotu szko­lnego, najbardziej jednak do treści, których istotą jest zachowanie wykonaw­cze (performance-oriented), a więc takich, jak umiejętności językowe (pisanie czytanie) czy sprawność fizyczna, oraz do nauczania umiejętności stanowią­cych składnik „informacyjnych” przedmiotów, jak historia i nauki przyrod­nicze.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

OPANOWANIE CELÓW

Model ten jest skuteczny i wtedy, gdy uczymy wiadomości lub umiejęt­ności z dowolnego obszaru, byle miały wyraźną strukturę i nadawały się do nauczania małymi, kolejnymi krokami. Model nauczania bezpośredniego nie jest odpowiedni do nauczania myślenia twórczego i wyżej zorganizowanych umiejętności poznawczych, abstrakcyjnych pojęć i idei ani do wyrabiania postaw, gustów i zrozumienia spraw publicznych. Dokładniej zajmowaliśmy się celami w rozdziałach poprzednich; sposób formułowania celów dla nauczania bezpośredniego jest w ogólnych zarysach podobny. Pamiętamy, że poprawnie postawione cele dotyczą ucznia, są kon­kretne, opisują sytuację, w której badane będą osiągnięcia uczniów, i okreś­lają odpowiedni poziom wykonania.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.