Archive for the Praca w szkole Category

CELE KTÓRYM SŁUŻY LEKCJA

Cele, którym służy lekcja ukierunkowa­na na opanowywanie umiejętności, charakteryzują się zwykle tym, że obej­mują zachowanie łatwe do zaobserwowania, możliwe do dokładnego opisa­nia i zmierzenia. Na przykład jeśli celem lekcji wychowania fizycznego jest nauczenie uczniów wspinania się po pięciometrowej linie w ciągu 7 sekund, to zachowanie świadczące o osiągnięciu celu łatwo zobaczyć, a czas zmierzyć. Zaobserwujemy także, czy uczeń osiągnął zakładany cel i, powiedzmy, po­trafi wskazać na globusie Kuwejt. Z drugiej strony sprawdziany wykonania umiejętności bardziej złożonych, w rodzaju posługiwania się opisanymi w tej książce modelami, są bardzo trudne do opracowania, niekiedy wręcz niemoż­liwe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ANALIZOWANIE ZADAŃ

Analiza zadań stanowi narzędzie, za pomocą którego można dość do­kładnie określić naturę danej umiejętności lub wyraźnie ustrukturowanego fragmentu wiedzy. Niektórzy sądzą, że analiza zadania jest nazbyt trudna, powikłana; w rzeczywistości jest względnie prosta i łatwa, zwłaszcza dla nauczycieli dobrze znających swój przedmiot. U podstaw analizy zadania leży myśl, że jeśli dojście do zrozumienia czegoś jest procesem złożonym lub jeśli złożona jest umiejętność, nie należy jednego ani drugiego uczyć w cało­ści i naraz, lecz podzielić na sensowne części składowe. Analiza zadania umożliwia precyzyjne określenie, co musi umieć uczeń,by mógł zademonstrować (wykonać) daną umiejętność.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ZŁOŻONY PROCES

Jest to proces złożo­ny z czterech etapów:Ustal, co robi człowiek w trakcie posługiwania się umiejętnością, którą doskonale opanował.Podziel tę umiejętność na umiejętności składowe.Nadaj im logiczną kolejność; opanowanie pewnych umiejętności skła­dowych stanowi warunek wstępny opanowania innych, analiza zadania po­kazuje taką hierarchię umiejętności składowych.Opracuj procedurę nauczenia każdej umiejętności składowej oraz; zwią­zków między nimi (scalenia).Analiza zadania może przybrać także formę schematu operacyjnego (inna nazwa: dydaktyczna mapa programu — K. K.). Diagram taki pozwala zobaczyć, z jakich umiejętności składa się nauczana umiejętność i jak powią­zane są między sobą umiejętności składowe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

KOLEJNE STADIA

Ukazuje też, przez jakie kolejne stadia musi przejść uczeń, opanowując analizowaną umiejętność. Wykonaną za pomocą schematu operacyjnego analizę pokazuje rysunek . Pokazane są na nim stadia nauki i umiejętności składowe, które trzeba przyswoić:, żeby „umieć” grać w hokeja na lodzie.Nie łudźmy się, że nauczyciele wykonują analizę zadania dla każdej nauczanej umiejętności tak szczegółowo, jak pokazuje to rysunek . Bo chociaż łatwa to praca, to bardzo czasochłonna. Skuteczni nauczyciele nie zapominają jednak o podstawowej prawdzie, na której zbudowana jest anali­za zadania — że większość umiejętności składa się z innych, prostszych i że uczeń nie może nauczyć się umiejętności, póki nie opanuje jej części składo­wych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

UŁOŻENIE WIADOMOŚCI

Najpierw powiada się, że istnieje oto szereg zadań, które trzeba wykonać: zadania planistyczne w fazie przedlekcyjnej, specjalne zadania związane z prowadzeniem lekcji i zadania przypadające na etap zamykający. Nauczy­ciel, który nie potrafi dobrze realizować wszystkich zadań, nie zdoła skutecz­nie posługiwać się modelem. Z drugiej strony choćby nawet każde z zadań nauczyciel wykonywał dobrze, lekcja nie uda się, jeśli nie zdoła on umiejętnie połączyć części w sensowną całość.Niezależnie od modelu, który wybrał na daną lekcję, dobry nauczyciel zaczyna od objaśnienia celów lekcji i wywołania nastawienia. Mówiliśmy już, że w skróconej wersji cele powinny być wypisane na tablicy lub powielone wręczone uczniom.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

INTERAKCYJNE FUNKCJE NAUCZYCIELA

Dodatkowo należy poinformować uczniów, jak cele danej lekcji mają się do poprzednich i, w większości przypadków, jak mają się do celów nadrzędnych, długofalowych. Uczniowie powinni wiedzieć tak­że, jak jest przewidziany tok lekcji i czas trwania jej poszczególnych części.Wskazanie sensu lekcji i ogólna prezentacja przewidzianego materiału są ważne w każdym przypadku, szczególnie na lekcjach poświęconych umiejęt­nościom. Lekcje takie zwykle nastawione są na wyrobienie składowych umie­jętności, których związek z innymi nie musi być jasny dla uczniów, a sens uczenia się ich powinien być oczywisty. Jednocześnie wymagają one od uczniów motywacji do nauki i gorliwości w wykonywaniu ćwiczeń. Znajo­mość teorii, na której opiera się dana umiejętność, i powodów, dla których trzeba ją opanować, wzmaga motywację i zaangażowanie uczniów, w przeci­wieństwie do takich ogólników, jak: „to wam się przyda”, „to pomoże wam dostać pracę”, „tego wymaga program”.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRZEPROWADZENIE POKAZU

Model nauczania bezpośredniego w znacznym stopniu opiera się na zało­żeniu, że wiele z tego, co potrafi zrobić uczeń, wzięło się z obserwowania innych. Według teorii uczenia się społecznego Bandury uczeń opanowuje pewne formy zachowania i uczy się przewidywać ich skutki, przyglądając się zachowaniu innych ludzi. To zachowanie, złe czy dobre, wskazuje uczniowi, jak ma się zachowywać. Oczywiście, taka forma uczenia się oszczędza uczniowi niepotrzebnych prób i błędów. Jednocześnie pozwala nauczyć się zachowania niewłaściwego lub nieprawidłowego.Pokaz opanowania jakiegoś pojęcia lub jakiejś umiejętności wymaga od nauczyciela, nim przystąpi do pokazu:gruntownego zrozumienia pojęcia i biegłości w wykazywaniu się umie­jętnością, próbnego przećwiczenia wszystkich elementów pokazu.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRAWIDŁOWE ZROZUMIENIE

Aby mieć pewność, że uczniowie zaobserwują prawidłowe zachowanie, nauczyciel musi wykonać dokładnie to, o co chodzi. Stare powiedzonko, którym rodzice nieustannie raczą dzieci: „Rób tak, jak mówię, nie tak, jak sam robię”, nie wystarczy nauczycielowi, kiedy próbuje nauczyć ściśle określonych wiadomości lub umiejętności. W każdej dziedzinie ludzkiej działalności spotkamy mnóstwo przypadków nieświadomie popeł­nianych błędów, gdyż źródłem nauki była obserwacja niepoprawnie wykony­wanych czynności. Ważne w tym wszystkim jest to, że jeżeli nauczyciel żąda od uczniów, aby wykonywali coś „prawidłowo”, to musi być pewien, że prawidłowy był pokaz.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

TRUDNE ZADANIE

Ogromnie trudne to zadanie zademonstrować cokolwiek z ab­solutną poprawnością. Im bardziej złożona jest wiedza i bardziej skom­plikowana umiejętność, tym trudniej o całkowicie poprawny ich pokaz w klasie. Potrzebne będą więc wcześniejsze próby. Każda istotna cecha umiejętności lub pojęcia powinna zostać przemyślana oddzielnie i ujęta jas­no. Przypuśćmy oto, że mamy nauczyć dzieci korzystania z katalogu w bi­bliotece w celu odnajdywania książki na półce. Zamierzamy więc pokazać uczniom, w jaki sposób numer na karcie katalogowej wskazuje miejsce przechowywania książki. Wpierw trzeba stwierdzić, jaki system obowiązuje w danej bibliotece, i wypróbować posługiwanie się nim.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.