Archive for the Praca w szkole Category

ĆWICZENIE POD KIERUNKIEM

Gdyby pokaz miał składać się z następujących etapów: wybranie katalogu, wyszukanie w nim karty książki, spisanie numeru katalogowego, przejście do regałów, to każdy z nich należałoby ćwiczyć tak, żeby o żadnym nie zapomnieć (na przykład o   zapisaniu na kartce numeru książki), kiedy będziemy demonstrować uczniom całą umiejętność.Zdrowy rozsądek podpowiada, że „praktyka czyni mistrza”. W życiu nie zawsze to się sprawdza. Wszyscy znamy ludzi, którzy od lat codziennie prowadzą samochód, ale pozostali marnymi kierowcami. Albo takich, którzy mają kilkoro dzieci, ale są kiepskimi rodzicami. Zbyt często ćwiczenia zada­wane uczniom nie dostarczają im takiej praktyki, jaka jest im potrzebna.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NAPISANIE ODPOWIEDZI

Napisanie odpowiedzi na pytania umieszczone na końcu rozdziału w pod­ręczniku, rozwiązanie 20 przykładów matematycznych, napisanie wypraco­wania nie zawsze pomoże uczniom doskonalić umiejętności, o które chodzi.W modelu nauczania bezpośredniego chwilą krytyczną jest ta, kiedy nauczyciel przystępuje do zorganizowania ćwiczeń pod swoim kierunkiem. Szczęśliwie dysponujemy obecnie wielu empirycznymi dowodami, na których można oprzeć wskazówki, jak początkujący nauczyciel ma organizować nadzorować ćwiczenia. Na przykład wiadomo, że aktywne ćwiczenia wspo­magają zapamiętywanie, kształtują nawyki i umożliwiają transfer uczenia, czyli pozwalają skorzystać z wiedzy i umiejętności w nowych lub trudnych sytuacjach.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

NASTĘPUJĄCE ZASADY

Następujące zasady pomogą nauczycielowi poprowadzić ćwicze­nia:Zadawaj niewielkie sensowne ćwiczenia. W większości przypadków, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi nowa umiejętność, uczeń powinien ćwiczyć ją przez krótki czas i, jeśli jest złożona, w uproszczonej na początku formie. Skrótowa i uproszczona forma ćwiczenia nie może jednak zrujnować; struk­tury całej umiejętności. Powróćmy do przykładu, kiedy nauczyciel posługuje się nauczaniem bezpośrednim w celu wyrobienia w uczniach umiejętności posługiwania się katalogiem w bibliotece. Wyjaśniwszy, co należy, i prze­prowadziwszy pokaz, nauczyciel pragnie, aby uczniowie przystąpili do ćwi­czenia umiejętności. Jednym ze sposobów byłoby polecenie uczniom wy­szukania 20 wskazanych książek.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

LEPSZA KONTROLA

Lepszą jednak kontrolę nad wykonywa­niem ćwiczeń i lepsze efekty uzyskałby nauczyciel, gdyby przyniósł do klasy próbkę kart katalogowych (uproszczenie złożonego systemu katalogowego) polecił każdemu uczniowi wyszukać po jednej książce (skrócenie ćwiczenia). Zadawaj ćwiczenia tak, żeby doprowadzić do przeuczenia. W przy­padku umiejętności, które są podstawą docelowego zachowania wykonaw­czego, nie wolno zatrzymać się na początkowym etapie ich opanowania; ćwiczenia powinny trwać jeszcze przez dłuższy czas. Wiele umiejętności zwią­zanych z twórczością, sportem, czytaniem, pisaniem musi ulec przeliczeniu.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

AUTOMATYCZNE POSŁUGIWANIE SIĘ

Dzięki temu posługiwanie się nimi będzie automatyczne, a one same nabiorą cech nawyku. Tylko przeuczenie i zupełne opanowanie umiejętności daje pewność, że posłużyć się nią skutecznie będzie można w innych, nie /;nanych sytuacjach oraz w warunkach stresu. To możliwość automatycznego po­sługiwania się umiejętnością lub kombinacją różnych umiejętności odróżnia znawcę od nowicjusza, niezależnie od dziedziny, z której umiejętności po­chodzą. Zabiegać o przeuczenie trzeba jednak ostrożnie, by uniknąć mono­tonii, a więc i spadku motywacji uczniów.Pamiętaj o zaletach i wadach ćwiczeń zmasowanych i ćwiczeń rozłożonych w czasie.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

W WIELU SZKOŁACH

W wielu szkołach amerykańskich zadawaniem lekcji rządzi praktyczna zasada: około 30 minut pracy domowej dziennie z każdego przedmiotu w klasach wyższych i przynajmniej parę minut w klasach niż­szych. Chociaż praca domowa może korzystnie wpłynąć na osiągnięcia uczniów, to ze względu na czas, jaki co wieczór pochłania, może im przy­nieść szkody. Liczba ćwiczeń i rozłożenie ich w czasie zależy od wielu czynników. Psychologowie mówią przy tej okazji o ćwiczeniach zmasowa­nych, przebiegających jednym ciągiem, i o ćwiczeniach rozłożonych w cza­sie, podzielonych na segmenty. Aczkolwiek z literatury przedmiotu nie wyni­kają zasady postępowania dobre na każdą okazję, przyjmuje się, że ćwiczenia zmasowane nadają się lepiej do uczenia się nowych umiejętności, z tym wszakże zastrzeżeniem, że jeśli trwają długo, mogą znudzić i zmęczyć.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ROZŁOŻENIE ĆWICZEŃ

Ćwi­czenia rozłożone okazują się najskuteczniejsze, kiedy służą doskonaleniu już znanych umiejętności, a zastrzeżenie w ich przypadku dotyczy odstępów między ćwiczeniami: zbyt długie grożą, że uczeń zapomni umiejętność lub będzie posługiwał się nią gorzej i trzeba będzie rozpoczynać naukę od po­czątku.Nadzoruj wstępną fazę ćwiczeń. Wstępna faza ćwiczeń jest krytycz­na dla prawidłowego opanowania czynności, w tej fazie bowiem uczeń nie­świadomie może zacząć posługiwać się niewłaściwymi sposobami, których następnie będzie musiał się oduczyć. Na tym etapie uczeń skłonny jest uznać za swój sukces nie tyle opanowanie techniki, ile efekty posługiwania się umiejętnością. Do tych kwestii jeszcze wrócimy.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

SPRAWDZENIE I INFORMACJA ZWROTNA

Ćwiczenia nie na wiele zdadzą się uczniowi, jeśli nie będzie on infor­mowany o rezultatach swoich czynności. W rzeczywistości najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nauczycielem posługującym się modelem naucza­nia bezpośredniego, jest zagwarantowanie uczniom sprzężenia zwrotnego, niosącego im znaczące informacje, oraz znajomości rezultatów. Sprzężenie zwrotne może przybierać rozmaite formy — informacji słownej, zapisu mag­netofonowego lub magnetowidowego, sprawdzianu lub komentarza pisanego. Bez odpowiednich informacji zwrotnych uczniowie nie nauczą się dobrze pisać pisząc, czytać czytając, biegać biegając.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

ROZWIĄZANIE ISTOTNEGO PROBLEMU

Nauczyciel musi więc rozwiązać nader istotny problem: jak zapewnić skuteczne sprzężenie zwrotne uczniom w licznej klasie? Oto kilka rad: Dostarcz informacji zwrotnej najszybciej jak możesz. Nie jest ko­nieczne, by sprzężenie zwrotne następowało natychmiast, powinno jednak być na tyle bliskie w czasie ćwiczeniom, by uczeń dobrze jeszcze pamiętał swoje czynności. Znaczy to, że nauczyciel, który opatruje wypracowania komentarzami pisemnymi, powinien spieszyć się z oddaniem uczniom po­prawionych prac, testy kontrolujące wykonanie powinny natychmiast być sprawdzane, a wyniki podane uczniom, warunki techniczne i organizacyjne zaś powinny do minimum redukować czas oczekiwania uczniów na informa­cje zwrotne wypowiadane oraz zapisane na taśmach magnetofonowych i ma­gnetowidowych.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.