Archive for the Praca w szkole Category

POPRAWNE WYLICZENIE

Czytelnik  poprawnie wyli­czył kolejne fazy wszystkich opisanych w niej modeli nauczania, nie znaczy­łoby to wcale, że umiałby posłużyć się nimi, stanąwszy przed trzydziestką uczniów.Prosilibyśmy go raczej o zademonstrowanie umiejętności w klasie.Sprawdziany praktyczne są na ogół trudne do opracowania, a ich wyko­nanie niełatwe do trafnego ocenienia. Mogą też okazać się bardzo czaso­chłonne. Jeśli jednak chcemy, aby uczeń doskonale opanował nauczoną umiejętność, nic nie zastąpi sprawdzianów opartych na praktycznym wyko­nywaniu czynności. W zaczerpniętej z pracy Ellen Gagne (1985) tabeli. przeciwstawione są dwa rodzaje zadań dotyczących tej samej treści. Jedne z nich są właściwe dla testu umiejętności, drugie — dla testu wiadomości.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

PRZYSWAJANIE WIADOMOŚCI

Przyswojenie podstawowych wiadomości i ukształtowanie umiejętności to ważne cele nauczania wszystkich szkolnych przedmiotów. Niemal w każdej dziedzinie nauki szkolnej jest tak, że nim uczeń przejdzie do bardziej za­awansowanego uczenia się, musi opanować podstawowe poznawcze i fizycz­ne umiejętności. By uczniowie mogli opanować podstawowe wiadomości i umiejętności, nauczyciele posługują się modelem nauczania bezpośredniego. Nauczanie bezpośrednie opiera się na analizie systemowej, psychologii szkolenia i bada­niach riad efektywnością nauczania. Jest powszechnie używane i często pod­dawane badaniom zarówno w szkolnych, jak i nieszkolnych instytucjach oświatowych, szczególnie w przemyśle i w wojsku. Wiedza naukowa dotyczą­ca tego modelu jest obszerna. Z wielu badań wynika, że model ten korzy­stnie wpływa na osiągnięcia uczniów, szczególnie młodszych, pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

MODEL NAUCZANIA

Model nauczania bezpośredniego ukierunkowany jest przede wszystkim na wspomaganie uczenia się wiedzy proceduralnej (umiejętności) oraz wiedzy deklaratywnej, którą można zorganizować w łańcuch i nauczać krok po kroku. Ogólny bieg lekcji (syntaksa) zaplanowanej według tego modelu składa się z pięciu faz: przedstawienie celów i wywołanie nastawienia; pokaz umiejętności stanowiącej przedmiot nauki; zorganizowanie ćwiczeń pod kie­runkiem; sprawdzanie postępów i dostarczanie informacji zwrotnej; rozbudo­wane ćwiczenia samodzielne i wywołanie transferu. Model nauczania bezpośredniego wymaga sztywnej struktury środowiska dydaktycznego i uważnej koordynacji jego elementów. Nie znaczy to jednak, że ma to być środowisko autorytarne i nieżyczliwe.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

BIEGŁOŚĆ W UMIEJĘTNOŚCIACH

Zadania przedlekcyjne wymagają, aby starannie opracować konkretne cele i przeprowadzić analizę zadania tak, aby umiejętności złożone można było podzielić na sensowne części i tak ich nauczać.Nauczyciel musi wykazywać się biegłością w umiejętnościach, które de­monstruje podczas lekcji, umieć uzasadnić uczniom potrzebę ich opanowania oraz zorganizować odpowiednie warunki do ćwiczeń i przekazywania infor­macji zwrotnej.Zadając ćwiczenia, nauczyciel musi pamiętać o następujących zasadach:ćwiczenia powinny być krótkie i sensowne,ćwiczenia powinny trwać aż do przeuczenia, oba rodzaje ćwiczeń — zmasowane i rozłożone w czasie — powinny być wykorzystywane stosownie do swoich właściwości.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

DLA PEWNOŚCI

Żeby mieć pewność, że uczniowie opanowują umiejętność, trzeba kontro­lować, czy uczą się ze zrozumieniem, i zadbać o sprzężenie zwrotne, aby poprawić błędy w wykonaniu i zastosowaniu. W fazie końcowej nauczyciel zadaje samodzielną pracę domową po to, żeby uczniowie ćwiczyli opanowaną umiejętność umieszczoną w kontekście bardziej złożonym niż na lekcji, i sporządza sprawdziany praktyczne służące dokładnemu zbadaniu stopnia opanowania umiejętności i dostarczeniu uczniom informacji zwrotnej.Z trzech opisanych dotąd modeli: nauczania podającego, nauczania pojęć i nauczania bezpośredniego nauczyciele korzystają po to przede wszystkim, żeby pomóc uczniom:przyswoić nowe wiadomości,przetworzyć wiadomości nauczone wcześniej, opanować umiejętności.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

UCZENIE SIĘ WE WSPÓŁPRACY

Podkreślaliśmy, że aczkolwiek nabywanie nowych wiadomości i przetwa­rzanie ich dzięki procesom myślenia jest nadzwyczaj ważne, to przecież nie stanowi jedynego celu uczenia się. W tym rozdziale przedstawimy model nauczania zwany uczeniem się we współpracy, model, który wykracza poza wspomaganie uczenia się szkolnej wiedzy i umiejętności i który służy donio­słym celom społecznym. Dydaktyczny model uczenia się we współpracy nie wyrasta z jakiegoś odrębnego nurtu myśli pedagogicznej. Korzenie jego sięgają starożytnej Gre­cji, a współczesny kształt nadali mu psychologowie szkolni i pedagogowie z początków XX wieku.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

DEMOKRACJA NA MIARĘ KLASY SZKOLNEJ

W 1916 roku pracujący wówczas na Uniwersytecie Chicago John Dewey napisał książkę Demokracja i wychowanie. Zgodnie z jego poglądami pedago­gicznymi klasa szkolna miała być zwierciadłem społeczeństwa i laboratorium, w którym uczniowie uczyliby się rzeczywistego życia. Dewey domagał się od nauczycieli, aby w środowisku dydaktycznym wytworzyli system społeczny hołdujący demokracji i nauce. Naczelnym zadaniem nauczycieli miało być wciągnięcie uczniów w badanie istotnych społecznych i międzyludzkich pro­blemów. W metodach dydaktycznych, które opisywał Dewey i jego następcy, najważniejsze było rozwiązywanie problemów w małych grupkach uczniow­skich; uczniowie mieli szukać własnych odpowiedzi na problemy naukowe i społeczne, ucząc się jednocześnie zasad demokracji w trakcie codziennych kontaktów z kolegami.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

DYNAMIKA GRUPY

Wiele lat po Deweyu Herbert Thelen (1954; 1960), także z Uniwersytetu Chicago, opracował dokładniejsze metody nauczania grupowego. Podobnie jak Dewey Thelen dowodził, że klasa szkolna powinna być laboratorium lub miniaturą społeczeństwa demokratycznego, w której studiowano by i przeni­kano ważne społeczne i interpersonalne kwestie. Thelen, którego interesowa­ła dynamika grupy, z większą uwagą podszedł do metodyki badań grupo­wych i, jak przedstawimy to później, dostarczył podstawy pojęciowej dla współcześnie rozwijającego się uczenia we współpracy. Według Deweya i Thelena uczenie się w grupach obejmowało obszar znacznie szerszy od tradycyjnej wiedzy szkolnej.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.

SPOJRZENIE NA WSPÓŁPRACĘ

Autorzy ci na współpracę patrzyli jak na podstawę wszelkich ludzkich przedsięwzięć; dzięki współpracy i przez współpracę można zbudować i rozwijać silne demokratyczne społe­czeństwa. Konsekwencją takich poglądów była koncepcja ustrukturowania klasy szkolnej i działalności poznawczej uczniów. Struktura klasy i to, co w niej się dzieje, ma służyć osiąganiu celów pedagogicznych wynikających z takiego stanowiska i dawać uczniom odpowiednie wzory. W 1954 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok,o historycznym znaczeniu w sprawie Brown przeciwko Radzie Szkolnej Okręgu Topeka.

Witaj! Nazywam się Izabela Berezowska i jestem stylistką modową. Bloga prowadzę w formie hobby. Znajdziesz tutaj artykuły modowe i także recenzje kosmetyków. Jeśli Ci się podoba to zapraszam do zostawienia komentarza.